Năm phát triển vượt bậc của Tủ sách tương tác

Năm 2018, Đinh Tị Books phát triển vượt bậc, định vị Tủ sách Tương tác trở thành tủ sách chiến lược và trọng điểm với sự đầu tư lớn về nguồn lực và chất lượng. 

Lên đầu trang